Algemene Voorwaarden


Algemene voorwaarden

Hieronder vindt u de algemene voorwaarden die van toepassing zijn op uw overeenkomst met Incolor en andere namen waaronder Incolor handelt.

Door het aangaan van een relatie met Incolor zijn alle betrekkingen tussen Incolor en haar cliënten onderworpen aan deze algemene voorwaarden, voor zover daar in onderlinge overeenstemming tussen partijen niet schriftelijk van is afgeweken.

1. Definities

 • Opdrachtgever, afnemer of cliënt: de natuurlijke of rechtspersoon met wie de overeenkomst tot levering van producten en diensten van Incolor wordt gesloten of wenst af te sluiten.
 • Incolor: het bedrijf Incolor, gevestigd te Groningen.
 • Algemene voorwaarden: het geheel van de bepalingen als hierna opgenomen.
 • Overeenkomst: elke wederzijdse acceptatie, schriftelijk, online of per e-mail bevestigt, van levering van één of meer producten of diensten van Incolor.
 • Producten en diensten van Incolor: de door Incolor geleverde producten en diensten: hieronder vallen onder meer het ontwerp, techische ontwikkeling, de hosting en de promotie van software en alle andere aanvullende en ondersteunende producten en diensten.
 • Werkuren: de uren op maandag tot en met vrijdag tussen 9:00 en 18:00, uitgezonderd officiële feestdagen.
 • Intellectuele eigendomsrechten: rechten op resultaten van menselijk vernuft waaronder begrepen -doch niet beperkt tot- octrooirechten, modelrechten, auteursrechten, merkrechten, handelsnaamrechten, kwekersrechten, topografie- of chipsrechten en naburige rechten.
 • Offerte: elk aanbod van Incolor aan de cliënt, gericht op het op enigerlei wijze verschaffen van goederen, diensten, producten of een combinatie daarvan door Incolor aan de cliënt.
 • Programmatuur: de software en hardware die door Incolor aan de cliënt ter beschikking wordt gesteld in het kader van de uitvoering van de Overeenkomst.
 • Systeem: het samenhangend netwerk van telecommunicatie-infrastructuur en anderszins geautomatiseerde verbindingen die met computers, software en gegevensbestanden, toegang kunnen verschaffen tot het Internet of diensten op Internet aanbieden.

2. Toepasselijkheid

 • Voor zover daarvan in onderlinge overeenstemming tussen partijen niet schriftelijk is afgeweken, zijn onderstaande artikelen van toepassing op elke aanbieding, opdracht of overeenkomst van of met Incolor.
 • Algemene voorwaarden van opdrachtgever c.q. derden zijn voor Incolor niet bindend en niet van toepassing.
 • In geval van strijdigheid zullen de Algemene Voorwaarden van Incolor de voorrang genieten, zelfs indien anders is bedongen.

3. Algemeen

 • Incolor behoudt zich het recht voor deze Algemene Voorwaarden te allen tijde aan te vullen en/of te wijzigen. Wijzigingen worden aan de wederpartij bekend gemaakt. De gewijzigde Algemene Voorwaarden treden in werking één (1) maand na bekendmaking of op een latere datum die in de bekendmaking is vermeld. Indien de cliënt niet akkoord gaat met een fundamentele wijziging in de Algemene Voorwaarden, heeft hij het recht de Overeenkomst op te zeggen voor en tegen de datum waarop de gewijzigde Algemene Voorwaarden van kracht worden.

4. Offertes

 • Alle door Incolor gedane aanbiedingen –in welke vorm dan ook- zijn vrijblijvend, tenzij het tegendeel uitdrukkelijk kenbaar is gemaakt. Zij worden op verzoek van de cliënt verstrekt.
 • Alle Offertes en aanbiedingen hebben een geldigheidsduur van 30 dagen, te rekenen vanaf de datum zoals vermeld op de Offerte.

5. Onderhandelingen

 • Incolor kan onderhandelingen over een nog tot stand te komen Overeenkomst op ieder moment afbreken.
 • De cliënt kan in geval van afgebroken onderhandelingen nimmer verlangen dat verder wordt onderhandeld, dan wel dat Incolor een vergoeding betaalt voor eventuele gemaakte kosten en/of eventueel geleden schade, ongeacht waaruit deze schade zou bestaan of op welke manier deze schade is ontstaan.

6. Overeenkomsten

 • De overeenkomst komt tot stand zodra het door Incolor gemaakte aanmeldingsformulier is ontvangen.
 • Door Incolor verstrekte leveringstermijnen worden enkel bij wijze van inlichting verstrekt en zijn derhalve niet bindend, tenzij dit uitdrukkelijk overeengekomen werd. Vertraging in uitvoering van de bestelling kan nooit aanleiding geven tot een schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst.

7. Duur van de overeenkomst

 • Tenzij uitdrukkelijk anders voortvloeit uit de Algemene Voorwaarden of schriftelijk anders bepaald, wordt de Overeenkomst aangegaan voor onbepaalde tijd, met een minimum van twaalf (12) maanden.
 • Tenzij anders is bepaald in deze Algemene Voorwaarden, kan de cliënt een Overeenkomst niet tussentijds beëindigen.
 • De duur van een Overeenkomst voor een domeinnaam registratie is afhankelijk van de aangevraagde extensie.
 • Een Overeenkomst wordt na afloop van de in de Overeenkomst overeengekomen periode, steeds stilzwijgend verlengt voor een periode van één (1) jaar, tenzij één van beide partijen de overeenkomst minimaal één maand voor het verstrijken van de overeengekomen periode per brief opzegt.

8. Acceptable use policy

 • Wederpartij zal zich opstellen en gedragen conform hetgeen van een verantwoordelijk en zorgvuldig internetgebruiker verwacht mag worden.
 • Wederpartij zal andere gebruikers bij diens gebruik van het internet of internetfaciliteiten op generlei wijze hinderen of schade toebrengen.
 • Het is wederpartij niet toegestaan de systemen van Incolor te gebruiken voor handelingen die in strijd zijn met de alsdan geldende wet- en regelgeving, de netiquette (de algemeen aanvaarde gedragsregels op het internet), de voorschriften van de Reclamecode Commissie, de overeenkomst en deze voorwaarden. In het bijzonder is het wederpartij niet toegestaan onder meer de volgende handelingen en gedragingen te verrichten: het zonder toestemming gebruiken, toegang krijgen of toegang proberen te krijgen tot gegevens, systemen, netwerken, databanken of software van derden, alsmede het zonder toestemming veranderen, wissen, onbruikbaar maken van gegevens van derden dan wel gegevens aan gegevens van derden toevoegen;
 • Het zonder toestemming (trachten te) onderzoeken of testen van de kwetsbaarheid van systemen of netwerken van derden of het doorbreken van de beveiliging van die systemen of netwerken;
 • Het inbreuk plegen op werken die beschermd worden door intellectuele eigendomsrechten of andere rechten van derden, zoals auteursrecht, merkenrecht of databankenrecht, of anderszins in strijd handelen van intellectuele eigendomsrechten of andere rechten van derden;
 • Het verzenden van spam, waaronder begrepen is het zonder voorafgaande uitdrukkelijke toestemming van de ontvanger (waarbij de bewijslast op wederpartij rust), verzenden van ongevraagde of ongewenste bulk e-mail berichten of kettingbrieven, het versturen van mailbombs, het laten volstromen van een e-mailsysteem, het trachten systemen of netwerken te overbelasten, daaronder begrepen spam die via een andere provider wordt verstuurd;
 • Het creëren, introduceren of verspreiden van computervirussen;
 • Het (seksueel) intimideren of anderszins lastig vallen van andere gebruikers van het internet en het verspreiden, toegankelijk maken of toegankelijk laten zijn van pornografisch of ethisch onverantwoord materiaal, waaronder in elk geval maar niet uitsluitend dient te worden verstaan materiaal dat de eerbaarheid van minderjarigen aantast of een aantasting inhoudt van het recht op de persoonlijke levenssfeer en / of de menselijke waardigheid alsmede materiaal dat een uiting is van of aanzet tot discriminatie;
 • Het zodanig gebruik maken van de diensten van Incolor dat daardoor de juiste werking van de systemen van Incolor of van derden wordt verhinderd, dan wel dat daardoor andere gebruikers van de diensten van Incolor worden gehinderd respectievelijk belemmerd.
 • Voorts is het wederpartij verboden e-mails met het oog op direct marketing te verzenden waarbij de identiteit van de afzender namens wie de communicatie plaatsvindt wordt gemaskeerd of verborgen of zonder dat een geldig adres wordt vermeld waaraan de ontvanger een verzoek tot beëindiging van dergelijke communicatie kan richten.
 • Indien en zolang wederpartij in strijd handelt met het bepaalde in het 8 van deze voorwaarden, is Incolor gerechtigd zonder nadere aankondiging en met onmiddellijke ingang de aan wederpartij verstrekte toegang tot de website en/of informatie buiten gebruik te stellen of te verwijderen, dan wel anderszins onmogelijk te maken, haar dienstverlening geheel of gedeeltelijk op te schorten of te beëindigen en/of de storingveroorzakende gedragingen van wederpartij te beëindigen, een en ander zonder daarvoor schadeplichtig te worden. Bovendien is Incolor in dat geval gerechtigd, indien de ernst van de overtreding zulks rechtvaardigt, de overeenkomst met onmiddellijke ingang geheel of gedeeltelijk op te zeggen onverminderd het recht van Incolor om schadevergoeding te vorderen, en zonder dat een recht op schadevergoeding van wederpartij jegens Incolor ontstaat.
 • Wederpartij vrijwaart Incolor tegen alle aanspraken van derden ter zake van schade of anderszins, op enigerlei wijze ontstaan door het gebruik van de door Incolor aan de wederpartij aangeboden dienstverlening, dan wel door het anderszins niet nakomen door wederpartij van zijn verplichtingen uit de overeenkomst of deze voorwaarden.

9. Vergoedingen

 • De door de cliënt te betalen vergoeding is gebaseerd op het tarief als vermeld in de Overeenkomst. Alle tarieven zijn exclusief BTW en eventuele andere heffingen van overheidswege opgelegd.
 • Incolor behoudt zich het recht voor tarieven tussentijds te wijzigen en zal de cliënt hiervan dertig (30) dagen van tevoren op de hoogte stellen. Indien de cliënt een tariefswijziging niet wenst te accepteren, heeft hij het recht om binnen zeven dagen na de in dit artikel genoemde kennisgeving de Overeenkomst waarop de tariefswijziging betrekking heeft schriftelijk op te zeggen tegen de in de kennisgeving van Incolor genoemde datum waarop de tariefswijziging in werking zou treden. De opzegging dient per aangetekende brief te geschieden.

10. Inzage gegevensbestanden

 • Partijen zijn, behoudens eventuele wettelijke verplichtingen tot openbaarmaking van bepaalde gegevens, verplicht tot geheimhouding van de door de andere partij verstrekte informatie en van de door verwerking daarvan verkregen resultaten van vertrouwelijke aard. Incolor zal, als goed houder van de informatie, slechts inzage aan derden verschaffen indien:
  – cliënt de daartoe strekkende schriftelijke toestemming heeft gegeven;
  – nodig in het kader van een officieel onderzoek naar strafbare gedragingen.
 • Eventuele inzage zal zich steeds beperken tot de enkele verschaffing van specifieke relevante informatie. In geen geval zal Incolor (vrije) beschikking geven over de toegang, aansluitingen, Webpages en -sites, of anderszins vertrouwelijke informatie. Incolor is bevoegd inzage te hebben in de gegevensbestanden van de cliënt indien en voor zover dit nodig is voor de beoordeling en inwilliging van een verzoek tot inzage, alsmede voor een goed beheer en exploitatie van het systeem.

11. Betalingen

 • Alle facturen zullen door de cliënt worden betaald overeenkomstig de op de factuur vermelde betalingscondities. Bij gebreke van specifieke condities zal de cliënt binnen een termijn van veertien (14) dagen na de factuurdatum betalen.
 • Wanneer de cliënt de verschuldigde bedragen niet binnen de overeengekomen termijn betaalt, zal de cliënt, zonder dat enige ingebrekestelling vereist is, in verzuim zijn en over het openstaande bedrag wettelijke rente verschuldigd zijn.
 • Indien de cliënt na ingebrekestelling nalatig blijft de vordering te voldoen, kan de vordering uit handen worden gegeven. De cliënt is in dat geval, naast het verschuldigde totale bedrag, tevens gehouden tot volledige vergoeding van de buitengerechtelijke en gerechtelijke incassokosten, waaronder alle kosten berekent door externe deskundigen naast de in rechte vastgestelde kosten, verband houdende met de inning van deze vordering of van rechtsuitoefening anderszins, waarvan de hoogte wordt bepaald op minimaal vijftien procent (15%) van het totale bedrag.

12. Opschorting

 • Bij het achterwege blijven van juiste of tijdige nakoming van een of meer van zijn verplichtingen, zal de cliënt zonder voorafgaande ingebrekestelling, en zonder dat daar enige aansprakelijkheid van Incolor uit voortvloeit, in verzuim zijn, waardoor de verplichtingen van Incolor tot nakoming van haar eigen verplichtingen automatisch en onmiddellijk opgeschort worden totdat hetgeen de cliënt opeisbaar is verschuldigd volledig heeft voldaan, met inbegrip van betaling van eventuele rente en kosten (schadevergoeding daaronder begrepen).
 • Incolor is gerechtigd alvorens harerzijds na te komen volledige nakoming door de cliënt te verlangen indien aannemelijk is dat de cliënt zijn verplichtingen niet juist en/of niet tijdig zal (kunnen) nakomen.

13. Voorbehoud en eigendom van rechten

 • Alle aan de cliënt geleverde zaken blijven eigendom van Incolor, totdat alle bedragen die de cliënt verschuldigd is voor de krachtens de Overeenkomst geleverde of te leveren zaken of verrichtte of te verrichten werkzaamheden, alsmede de bedragen bedoeld in artikel 11 van deze Algemene Voorwaarden, waaronder begrepen rente en kosten van invordering, volledig aan Incolor zijn voldaan.
 • Rechten worden aan de cliënt steeds verleend of, in het voorkomend geval, overgedragen onder de voorwaarde dat de cliënt de daarvoor overeengekomen vergoedingen tijdig en volledig betaalt.

14. Beschikbaarheid en beheer van de Dienst

 • Incolor zal zich jegens de cliënt inspannen om de beschikbaarheid en bruikbaarheid van de diensten zo groot mogelijk te laten zijn. Incolor zal eventuele storingen zo snel mogelijk (laten) verhelpen.
 • Incolor kan geen onbelemmerde toegang tot het internet garanderen, noch dat te allen tijde gebruik gemaakt kan worden van de overige Incolor diensten.
 • Incolor is in het geheel niet aansprakelijk voor vermissing, verwisseling, of beschadiging van gegevens door het gebruik van de diensten, daaronder begrepen via het netwerk van Incolor verzonden (e-mail) berichten.
 • De cliënt zal geen toegang tot de diensten kunnen verkrijgen op tijdstippen dat onderhoud- en/of reparatiewerkzaamheden aan de diensten moeten worden verricht. Incolor zal zich inspannen deze werkzaamheden te laten plaatsvinden op tijden dat de cliënt daarvan de minste hinder ondervindt.
 • Incolor is met het oog op het behoud en/of verbetering van de kwaliteit en veiligheid van de diensten, gerechtigd in haar apparatuur, Programmatuur alsmede in haar wijze van dienstverlening, wijzigingen aan te brengen, waaronder bijvoorbeeld voorschriften over toegangstijden, identificatie procedures, type programmatuur en omvang en inhoud van de informatie.

15. Aanvraag domeinnamen

 • Indien Incolor voor de cliënt zal bemiddelen bij het verkrijgen van een domeinnaam gelden de volgende bepalingen. Op aanvraag en gebruik van een domeinnaam zijn mede van toepassing de regels en procedures van de instanties, die verantwoordelijk zijn voor de registratie van domeinnamen, waaronder -doch niet uitsluitend- begrepen de Stichting Internet Domeinregistratie Nederland. De instantie die verantwoordelijk is voor de registratie van de domeinnamen beslist over de uiteindelijke verlening van de domeinnaam. Incolor heeft in deze procedure slechts een bemiddelende rol en garandeert niet dat een aanvraag wordt gehonoreerd.
 • Registratie van de domeinnaam vindt plaats op naam van client met als administratief contact Incolor. De cliënt is volledig verantwoordelijk voor het gebruik van het domein en de domeinnaam. De cliënt vrijwaart Incolor tegen iedere aanspraak van derden in verband met de registratie en het gebruik van de domeinnaam.

16. Aansprakelijkheid Incolor

 • Aansprakelijkheid van Incolor wegens toerekenbare tekortkoming in de nakoming van een Overeenkomst, ontstaat slechts indien de cliënt Incolor onverwijld en deugdelijk schriftelijk in gebreke stelt, stellende daarbij een redelijke termijn ter zuivering van de tekortkoming en Incolor ook na die termijn toerekenbaar in de nakoming van zijn verplichtingen tekort blijft schieten. De ingebrekestelling dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming te bevatten, zodat Incolor in staat is adequaat te reageren.
 • Incolor aanvaardt slechts wettelijke verplichtingen tot schadevergoeding voor zover dat uit dit artikel 17 blijkt.
 • De totale aansprakelijkheid van Incolor die bij de uitvoering van een Overeenkomst tengevolge van het handelen van Incolor aan de zijde van de cliënt ontstaat is beperkt tot vergoeding van directe schade tot maximaal het totaal van de door de cliënt te betalen factuurbedragen per jaar, met dien verstande dat de totale aansprakelijkheid nooit meer zal bedragen dan Euro 500.
 • Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan:
 • De redelijke kosten die de cliënt zou moeten maken om de prestatie van Incolor aan de overeenkomst te laten beantwoorden. Deze schade wordt echter niet vergoed indien de cliënt de Overeenkomst heeft ontbonden.
 • De kosten die de cliënt heeft gemaakt voor het noodgedwongen langer operationeel houden van zijn oude systeem of systemen en daarmee samenhangende voorzieningen doordat Incolor op een voor hem bindende leverdatum niet heeft geleverd, verminderd met eventuele besparingen die het gevolg zijn van de vertraagde levering.
 • Redelijke kosten, gemaakt ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op directe schade in de zin van deze voorwaarden.
 • Redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover de cliënt aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade in de zin van deze voorwaarden.
 • Incolor zal niet aansprakelijk zijn voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.
 • Buiten de in artikelen 17(3e en 4e punt) genoemde gevallen, rust op Incolor geen enkele aansprakelijkheid voor schadevergoeding, ongeacht de grond waarop een actie tot schadevergoeding zal worden gebaseerd. De cliënt vrijwaart Incolor voor alle aanspraken van derden.
 • De in artikel 17(3e punt) genoemde maximum bedragen komen echter te vervallen indien en voor zover de schade het gevolg is van opzet of grove schuld van Incolor en/of haar leidinggevende(n).
 • Voorwaarde voor het ontstaan van enig recht op schadevergoeding is steeds dat de cliënt de schade zo spoedig mogelijk nadat het schadetoebrengende feit zich heeft voorgedaan, doch uiterlijk binnen 3 (drie) maanden daarna, schriftelijk bij Incolor meldt.

17. Intellectuele eigendomsrechten

 • Alle rechten van Intellectuele eigendom op alle krachtens de Overeenkomst ontwikkelde of ter beschikking gestelde Programmatuur, apparatuur of andere materialen zoals analyses, ontwerpen, documentatie, rapporten, Offertes, alsmede voorbereidend materiaal daarvan, berusten uitsluitend bij Incolor of diens licentiegevers tenzij het Open Source Software betreft gedistribueerd onder de GPL-licentie zoals bijvoorbeeld WordPress. De cliënt verkrijgt uitsluitend een niet-exclusief en niet-overdraagbaar gebruiksrecht met betrekking tot het Intellectuele eigendom voor de duur van de Overeenkomst.
 • De cliënt onthoudt zich van het verveelvoudigen en/of openbaar maken en/of verspreiden van de Programmatuur en de daarbij behorende andere materialen, tenzij dit volgens de licentie toegestaan is, zoals bijvoorbeeld bij de GPL.
 • Het is de cliënt niet toegestaan enige aanduiding omtrent auteursrechten, merken, handelsnamen of andere rechten van intellectuele eigendom uit de Programmatuur, apparatuur of materialen te verwijderen of te wijzigen, daaronder begrepen aanduidingen omtrent het vertrouwelijk karakter en geheimhouding van de Programmatuur.
 • Partijen kunnen in afwijking van het bovenstaande per nadere Overeenkomst bepalen dat Incolor het Intellectuele eigendom zal overdragen. Deze overdracht geschiedt onder de voorwaarde dat de cliënt alle facturen heeft betaald, die op de betreffende resultaten betrekking hebben.
 • Voor zover voor de overdracht van de in artikel 18(4e punt) bedoelde rechten een nadere akte vereist is, zal Incolor een zodanige akte op eerste verzoek van de cliënt ondertekenen. Artikel 18 (4e punt) is onverkort van toepassing.

18. Overmacht

 • Geen van de partijen is gehouden tot nakoming van enige verplichting wanneer zij daartoe verhinderd is als gevolg van overmacht. Onder overmacht wordt in ieder geval verstaan: oorlog(-sgevaar), rellen, werkstakingen, molest, brand, waterschade, overstroming, atmosferische omstandigheden, langdurige uitval van de elektriciteit, aanpassingen of onderhoud aan het netwerk van telecommunicatie en/of -elektriciteitsnetwerken van anderen, kabelbreuken, storingen in communicatieve verbindingen inclusief telecommunicatie verbindingen of verhindering of weigering van nakoming door leveranciers van wie Incolor bij de uitvoering van haar werkzaamheden afhankelijk is.
 • Wanneer een overmachtsituatie langer dan 60 (zestig) dagen heeft geduurd, hebben partijen het recht om de Overeenkomst schriftelijk te beëindigen. De cliënt blijft in ieder geval het tarief over de maand waarin werd beëindigd, verschuldigd.

19. (Tussentijdse) Beëindiging

 • Elk der partijen komt de bevoegdheid tot ontbinding van een Overeenkomst slechts toe, wanneer de andere partij, na een deugdelijke en zo gedetailleerd mogelijke schriftelijke ingebrekestelling waarbij een redelijke termijn wordt gesteld voor de zuivering van de tekortkoming, toerekenbaar tekortschiet in de nakoming van wezenlijke verplichtingen voortvloeiende uit de Overeenkomst en/of de Algemene Voorwaarden.
 • Incolor kan een Overeenkomst zonder ingebrekestelling en zonder rechterlijke tussenkomst, door schriftelijke kennisgeving met onmiddellijke ingang geheel of gedeeltelijk beëindigen, wanneer de cliënt – al dan niet voorlopig – surséance van betaling wordt verleend, wanneer ten aanzien van de cliënt faillissement wordt aangevraagd of wanneer zijn/haar onderneming wordt geliquideerd of beëindigd anders dan ten behoeve van reconstructie of samenvoeging van de ondernemingen.
 • Indien de cliënt op het moment van de ontbinding als bedoeld in dit artikel 20 reeds prestaties ter uitvoering van de overeenkomst heeft ontvangen, zullen deze prestaties en de daarmee samenhangende betalingsverplichting geen voorwerp van ongedaanmaking zijn, tenzij Incolor ten aanzien van die prestaties in verzuim is. Bedragen die Incolor vóór de ontbinding heeft gefactureerd in verband met hetgeen zij reeds ter uitvoering van de overeenkomst heeft verricht of geleverd, blijven met inachtneming van het in de vorige volzin bepaalde onverminderd verschuldigd en worden op het moment van de ontbinding direct opeisbaar.

20. Diversen

 • Wanneer een bepaling van deze Algemene Voorwaarden door een gerechtelijke instantie wordt vernietigd, nietig wordt verklaard of haar gelding wordt ontzegd, zal dit geen effect hebben op de andere bepalingen van deze Algemene Voorwaarden. In voornoemd geval zullen de cliënt en Incolor in overleg treden om nieuwe bepalingen overeen te komen waarbij zoveel mogelijk aansluiting wordt gezocht bij het doel en de strekking van de nietige, vernietigde bepaling dan wel bij de bepaling waaraan de gelding werd ontzegd.
 • Incolor kan haar rechten en verplichtingen voortvloeiend uit een Overeenkomst overdragen aan een andere rechtspersoon bij overgang van (een deel van) haar Onderneming. De cliënt kan de rechten en verplichtingen voortvloeiend uit een Overeenkomst en/of deze Algemene Voorwaarden niet zonder toestemming van Incolor aan derden overdragen. Incolor zal haar toestemming niet op onredelijke gronden onthouden.
 • De in de Algemene Voorwaarden opgenomen artikelaanduidingen zijn indicatief. Partijen zullen daaraan nimmer rechten kunnen ontlenen.
 • Bepalingen uit de Algemene Voorwaarden en/of de Overeenkomst die naar hun aard bedoeld zijn stand te houden na het einde van de Overeenkomst, zullen van toepassing blijven.
 • De Algemene Voorwaarden zijn vermeld op de website van Incolor (www.incolor.nl/algemene-voorwaarden/) en van daar op te halen. Zij worden tevens op verzoek kosteloos toegezonden door Incolor.

21. Toepasselijk recht en forum

 • Deze Algemene Voorwaarden en alle daaronder vallende Overeenkomsten, Offertes en overige stukken worden beheerst door het Nederlandse recht.
 • Alle geschillen die tussen partijen ontstaan, worden beslecht door de bevoegde rechter te Groningen.